بدون نام:

به نظر من اگه زن باید تلاش کنه که برای مرد جذاب باشه مردمه. به همون اندازه باید تلاش کنه همونطوری که مردها همسر جذاب میخوان زنان هم به همون اندازه مردان جذاب میخوان