سهیلا:

همسرمن دوست دارد هرلباسی راکه دارم به بهترین شکل بپوشم این کاراورابیشترجذب میکند