س م :

ب نظر من مردها دنیای متفاوتی دارند
ب نظر دوستم ادم هر چی خودش دوست داره انجام بده
ب نظر مادر دوستم باید ب عقاید همسر احترام گذاشت