بدون نام:

6لیک اشغال توبرو به داد تیم لنگی برس تو چکاره ای که ای میای تو کار بزرگتر وسرور خودت سرک میکشی یکم شعور داشته باش اشغال