بدون نام:

پ.ک.ک....مرگ بر پژاک حروم زاده قاتل صدها نيروي نظامي ايران...لعنت بر این بی شرف های سگ صفت... اینا توي کوهستان با قاچاق مواد مخدر و کالا و قتل و جنايات فروش دخترا و ارتباط نا مشروع بين نيروهاشون روزگار ميگذرانند.
..