بدون نام:

حالا دانستید اینکه گفته می شد ترکیه باید به کوبانی لشگر بفرستد چقدر اشتباه بود ؟ ترکیه داناست و بهترین سیاست را

در ماجرای کوبانی داشت .