زهرا:

ولی حالامن توفکرخوونه ی کریس رونالدومفرهادعشقه میشه لنگیادرموردش حرف نزنن