محمد:

اقای امیر اسدی من می تونم با شما صحبت داشته باشم راجب به دکتر کلاه دوز لطفا ..