بدون نام:

من دوست درام زنم واسم دامن تنگ بپوشه تو خونه ولی حرفمو گوش نمیکنه