بدون نام:

ما مثل شما وحشی نیستیم که شهر ها رو ویران کنیم ولو زادگاه خبیث ترین آدمهای دنیا باشند....ما ملت ادب دوست و با فرهنگی چندین هزار ساله هستیم