بدون نام:

خدا لعنت کند کسانیکه تو را ناجوانمردانه از پرسپولیس کنار گذاشتند . انشاءالله گرفتار غضب الهی و غضب روزگارشوند .