بدون نام:

ای کاش ما هم بتونیم یه کاری برای کشورمون انجام بدیم