زهرا:

این حرفا درسته اما درهرصورت حتی اگه شلوارکردی هم بپوشیم باز مردا تحریک میشن والا