محمد:

امان از اون روزی که یه دو هزاری خودشو تراول فرض میکنه