بدون نام:

فکر میکنم حرف مادرتون درسته ولی الان پارامتر های زندگی مشترک تغییر کرده.
ممکنه شما برای شوهرتون بخواین لباس باشین ولی اون این لباس را دوست نداشته باشه.
پارامترهای زندگی مشترک با زمان مجردی فرق دارن!
اینو مجردها بعدا خواهند فهمید.
مجردی دوران کششه و علاقس و متاهلی دوره مدارا.