ماهور:

همسرمن هرچی میگه گوش میکنم چون ب هم علاقه داریم