هواداران متعصب 666666:

تو واون همدستات برید گمشید بااین یارگیریتون .ازاولش خود لجنت با دیگر کثافتای دوروبریت بجزاقا کریم با این مصاحبه ها هواداراروسرگرم کردید.. همتون دور سر پیرمردهای 6 تایی ها بگردید که مث اب خوردن بازیکن میگیرن شما تویارگیری که هیچ غلطی نکردین بهترین بازیکنانمون روهمفراری دادید. همه ما میدونیم که شما عروسک دست نشانده ای بیش نیستید ولی ورزشگاه رو روی سرتون خراب میکنیم به وقتش بی غیرتای خاین وپولدوست.