ششليك :

اره رحمتي بيكان را قهرمان كرد براي همين ؟ انتخابها شبهه دار بود اما منصوريان سالهاست باند ابي وزارت و فدراسيون روي او سرمايه كذاري كرده اند تجربه نابودي تيم اميد و باس ايشون را مطرح كرده ؟؟