بدون نام:

چادر یک محدودیت شیرینی است مثل محدود بودن طلا و جواهر در صندوق