بدون نام:

صهیونیست ها ازحیوان هم پست تر و وحشی ترند