بدون نام:

حالا تو برو خود راست بودن هولوکاست رو ثابت کن بعد بیا از این حرفا بزن