بدون نام:

چه خانواده سلطنتی بی کلاسی ، مادره (ملکه خانم) که مثل دختر شاهه ، شاه هم که با اون عینک و دماغش ،چهار تا بچه که قیافشون به کتک خورده می مونه !!!