بدون نام:

رافضی؟!! ماییم یا شما که همه چیزتان را در اختیار شیاطین جن و انس قرار دادید شما وهابیا که در بدو قدم منحوستان توسط پدر و برادر موسس فرقه خودتون مطرود شدید!