رضا:

اگه به نفعش بودوعرضه ش روداشت منتظراجازه کسی نمیموند!