بدون نام:

درسته که احمدی نژاد چهار سال دوم بسیار با چهار سال اول متفاوت بود و توقع مردم ولایت مدار ایران را نتوانست به خوبی برآورده کند ولی به هر حال نمی توان کتمان کرد که یک تار موی احمدی نژاد به خوارها بنی صدر نمی ارزه.

خبر خوبی نزدید... بیان این قیاس اصلا درست نیست