مجید:

همین دیگه از اون وره دنیا داره کری میخونه اگه واقعا [...] باباتی حمله کن اگر هم نیستی که مطمئنم پس ..... نخور .....زاده