محسن:

فقط ناصر خان حجازي .با همه رو راست بود منت نمي ذاشت سر هوادار و باشگاه.با مردانگي قهرمان مي شد. نه مثل آقا كه بازيكنان معروف و خودش همه پول قرارداد را گرفتن ولي بقيه بازيكنان و مردم دروغ مي گن.خيلي نامردن
چرا جباري امسال معترض نمي شه.خسرو و رحمتي نكونام همگي كل پولشانو را گرفتن