امیر:

تمام باختهایی که این روزها صورت می گیره !!!! :
1- مشکل داوری
2-کم تجربگی بازیکنان و پختگی بازیکنان تیم مقابل
3- بی پولی تیم خودی و پولدار بودن تیم مقابل
4-.........
بابا بس کنید دیگه !!! خسته نشدید ؟!!!