بدون نام:

من قبول ندارم حرفهای شاهین رو ولی عربهای کثیف هرچی سرشون بیاد حقشونه بلخص وهابی های نجس