کورش هخامنش.:

عرب از این بدتر حقشه...عرب موجودی اضافیه.اگه از من باشه زنده موندم یک عرب شره