بدون نام:

به نظرم اگه همین الان هم که به عربستان حمله کنن بازم دیره چرا که عرب هر چه باشد مرا دشمن است