آوا:

من بانظر شما موافقم احسنت درست میگین ای کاش همه میفهمیدن