بدون نام:

یادمون نره ماهمه ترک و لر فارس وعرب و کرد و سیاه و سفید ، زرد و سرخ . فرزندان ادم و حواییم یادمون نره ان اکرمکم عندالله اتقاکم. ارزش هر کس به تقوای اوست نه بیشتر در هر نژادی ادم خوب وبد هست