کیومرث:

همه انسانها چون دانه های تسبیح با هم یکسان و برابرند هیچ کس بر شخص دیگری برتری ندارد در همه جای دنیا ودر هر نژادی خوب وبد وجود دارد هیچوقت به کسی توهین نکنید همه عربها بد نیستند و همه عجمها هم خوب نیستند سیاه وسفید برابرند و هر کسی مسؤل کار خویش است اگر افتادن جرثقیل عمدی بوده ، گناهش بر گردن مسبب آن است ونباید به آل سعود نسبت داده شود من مدافع سعودیها نیستم اما داشتن وجدان در هر جایی بسیار چاره ساز خواهد بود ، خدا بهتر میداند