قاسم سلیمانی:

اکر رهبر اجازه دهد پرچم حسین را در مکه میگذارم