بی نام:

بعضیها واقعا چقد ساده تشریف دارن .شماها که فکر میکنید با از بین رفتن عربها همچی درست خواهد شد .خدمت شما عرض کنم بعد از بین بردن عرب یهود بیکار نخاهند نشست و انوقت نوبت خود شماها خواهد رسید ...