پرواز:

به فرموده حضرت حق دنیا روزی کن فیکون خواهد شد روزش را خودش میداند و بس. ......