سهیل با جلوند:

تنها چیزی که میتونم بگم اینه که تماااااام این اتفاق ها از قبل برنامه ریزی شده است. انسان همین طور حرکت کنه رو به جلو ؟؟؟یعنی این زاعرا نمیتونستن سر جاشون وایستن که اونجوری له نشن.فقطو فقط هدف کسانی که اینکارو کردن خراب کردن مسلموناس.. پس همه بگید مرگ بر ال سعود