بدون نام:

ماکه میدونی . عربها ملخ خور باما دشمن هستن .چرا در سال این همه پول به خرشون میریزیم