بدون نام:

وهابیت یک شعاری است که شما رافضیان انتخاب کرده اید تا از این طریق اهل سنت را از حقوق مسلم خود محروم کنید