بدون نام:

مزخرف نگو والا همین شما مثلا مؤمنا که ادعاتون میشه از همه بدترین