بدون نام:

جالبه تمامه این فرمایشات رو ما از دوسال قبل در کمپین میگفتیم ولی از این جالبتر اینکه با افتخار(به نوعی طعنه به کمپین) خودروسازان اعلام برد و موفقیت کردن که این برد نیست بلکه هجوم به اقتصاد خانوار و محیط زیست است البته در مورد اول این بزرگوارانی که این اشتباه را کردن خودشان مقصر هستند امیدوارم روند رو به بهبود به عمر ما برسه..