غريبه:

امريكا خودش جنگ به پا كرده كه سلاح هاش رو بفروشه ، حالا مي خواين سلاح نده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟