بدون نام:

باسلام خاستم بدونم که مردهاواسه شب چی لباس خابی وعطری دودارن