مرتضی:

اسراییل تو چه فکریه ایران پر از سردار سلیمانی