امید روانخواهی:

خون مردم رو تو لیوانهای امثال خاوری زنجانی جزایری و.......ریختن سرکشیدن آقایون اشکال نداره ولی تست دادن یک انسان برای استعدادش در خارج از کشور ایراد دارد،کدام روز مسئولین محترم صدا وسیا چنین امکاناتی رو برای بچه های ما فراهم کردند که حالا اینطوری ایراد میگیرید