بدون نام:

مقايسه اين آقا زاده غربي و بعضي از آقا زاده هاي ما!!!!!!!!!!!!!!!!!!يك دنيا تفاوت افق ديد!!!!!!!او در غرب سالانه از شصت ميليارد دلار براي أهل بيت ع و ايمانش گذشت و آقازاده هاي ما علاوه بر إفساد پدر براي زندگي برتر فتنه گري،جاسوسي و عامل تشديد كننده تحريم ها شدند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!