سحر:

منم موافقم،ولي در كل هر زن زيبايي نميتونه همه نيازاي ي مرد و برطرف كنه،جون مردها زياده خواه هستن.