بدون نام:

اخه برهانی بی ......در حد پرسپولیس نیست که هر غلطی خواست بکنه