فوتبالی:

از کوزه همان تراود که در اوست.از ایشان توقع بیشتر از این نمیرود.این الفاظ در شآن انسان شریف و با خانواده نیست.